Системний аналіз

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

На відміну від унітарних спеціальностей, системний аналіз належить до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що ґрунтується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії ухвалення рішень і методів математичного та комп’ютерного моделювання, широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів.

Така освіта дає змогу здійснювати підготовку студентів, що легко адаптуються до роботи в IT компаніях різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних та енергетичних об’єктах та багато ін.

Мета програми: забезпечити студентам здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах зі врахуванням сьогоднішнього стану системного аналізу; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань тощо.

Освітня програма „Системний аналіз” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти оновлено кафедрою ІСМ спільно зі Львівським ІТ-кластером (http://ism.lp.edu.ua/node/69). Вона націлена на підготовку фахівців з бізнес-аналізу інформаційних процесів (Business Analysis) та аналізу даних (Data Science). Наші фахівці проектують, створюють та експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Викладання на програмі відбувається українською мовою. 90% науково-педагогічних працівників задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін програми мають наукові ступені та вчені звання, з досвідом практичної роботи за фахом 60%. У навчальний процес залучені фахівців ІТ-компаній „Софтсерв”, Perfectial, GlobalLogic і EPAM SYSTEMS. Крім того ряд провідних викладачів кафедр працюють в ІТ компаніях SoftServe (Robotics Lead Демків Л.І., Senior Business Intelligence Engineer Ришковець Ю.В., Ментор IT Academy Завущак І.І.) та EPAM SYSTEMS (Розробник програмного забезпечення Микіч Х.І., Resource Development Lab Head Щербак С.С.).

Завдяки партнерству зі закордонними університетами студенти мають можливість проходити навчатися за програмою Erasmus+ (ERASMUS+ project між кафедрою ІСМ та університетом Paris 13 (Sup Galilée (the Engineering school)). 

Веб-сайт програми: http://ism.lp.edu.ua/node/69 

Напрямки навчання

Особливості та відмінності програми у наявності 3-х ліній майбутньої спеціалізації здобувача.

Лінія 1. Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis, BA). Поглиблене вивчення і знання перспективних напрямів комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень.

Лінія 2. Консолідована інформація (Business Inteligence, BI). Поглиблене вивчення і знання перспективних напрямів комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних систем консолідованої інформації, глибокі знання технологій проектування сховищ і просторів даних.

Лінія 3. Аналітика даних (Data Science, DS). Програма розвиває перспективні напрями аналізу даних на різних етапах створення та застосування інформаційних систем, а також глибокі знання зі видобування та аналізу даних.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів та циклами підготовки 

№ 

п/п

Цикл підготовки

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти
(кредитів / %)

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Всього за весь термін навчання 

1

2

3

4

5

1.

Цикл загальної підготовки

79/33

6/2,5

85/35,5

2.

Цикл професійної підготовки

101/42 

54/22,5

155/64,5

Всього за весь термін навчання

180/75

60/25

240/100

 

По завершенню навчання студенти спеціальності «Системний аналіз» будуть досконало володіти сучасними мовами та засобами програмування, а також потужними прикладними програмами, що дасть змогу з урахуванням прикладної математичної підготовки успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямів комп’ютерного профілю.

Випускники кафедри 

Детальніше про випускників можна прочитати на сторінці : http://ism.lp.edu.ua/alumnus 

Партнери програми

На кафедрі працюють: бізнес-аналітик ІТ-компанії „Софтсерв”, к.ф.-м.н. Швець Ольга Ігорівна, менеджер ІТ-проектів ІТ-компанії Perfectial Томяк Оксана Ігорівна, консультант ІТ-компанії GlobalLogic Поляков Артем Сергійович, архітектор інформаційних систем ІТ-компанії GlobalLogic Німратц Дов Наумович, бізнес-аналітик ІТ-компанії GlobalLogic Тріщ Галина Михайлівна. Компанії SoftServe та EPAM SYSTEMS надають підтримку в оновленні комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення.

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: http://ba-ds.lviv.ua/ 

Умови вступу

Освітня програма акредитована МОН України. Вступ на програму відбувається за державними вимогами. 

Більше інформації про умови вступу розміщено на сторінці: https://lpnu.ua/bakalavry 

Питання щодо вступу

Питання щодо вступу

Контакти

Контакти

Верес Олег Михайлович, гарант освітньої програми: к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт