Системи штучного інтелекту

м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут прикладного системного аналізу

Підготовка бакалаврів за освітньо- професійною програмою « Системи і методи штучного інтелекту» проводиться на кафедрі Математичних методів системного аналізу (ММСА)  ІПСА з 2015 року.  В свій час  саме кафедра ММСА виступила з ініціативою про відкриття нової спеціальності «Системи штучного інтелекту» перед Міносвіти України замість попередньої спеціальності « Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Розробники ОПП Системи і методи штучного інтелекту – викладачі кафедри ММСА – проф. д.т.н. Зайченко Ю.П., проф., д.т.н. Зайченко О.Ю,   проф.,д.т.н.  Мухін В. Є. , 

завідувач кафедри ММСА доцент, к.т.н., Тимощук О.Л.

Гарантом програми є проф. Зайченко Ю.П. –відомий спеціаліст в області штучного інтелекту, автор понад 150 робіт, 12 монографій та прідручників,   дві монографії якого в області штучного інтелекту видані видавництвом Шпрінгер в 2017 та 2019рр.. 

Мета ОП згідно з цілями навчання, стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 «комп’ютерні науки» полягає в підготовці фахівців, здатних розробляти і застосовувати технології, методи та засоби штучного інтелекту для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності. 

Мета освітньої програми відповідає потребам економіки та ринку праці, інтересам потенційних роботодавців, абітурієнтів, місії, стратегії та потенціалу університету. Особливість цієї ОП полягає у поєднанні трьох факторів: (1) високого рівня фундаментальної математичної підготовки фахівців; (2) вивченні сучасних інтеллектуальних технологій і методів штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних та знань  та їх застосуванні для вирішення інтелектуальних задач в різних сферах людської діяльності, техніці, економіці та фінансовій сфері; (3) набуття знань із сучасних методів, засобів проектування та тестування програмного забезпечення інформаційних технологій. ОПП відповідає пріоритетним цілям університету щодо активного впровадження інноваційних підходів, сучасних інформаційних інтелектуальних технологій, спрямованих на гармонічний розвиток особистості та підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних і орієнтованих на лідерство фахівців.

Важливою особливістю освітньої програми є наявність цілої низки дисциплін професійної та практичної підготовки, які відповідають сучасним перспективним напрямкам в галузі штучного інтелекту, серед яких є основи штучного інтелекту, системи розпізнавання образів, мови штучного інтелекту, аналіз текстової інформації Text Mining, методи і технології інтелектуального аналізу даних, інструментальних засоби SAS для обробки та аналізу сховищ даних.

Більшість з цих дисциплін викладають вчені та спеціалісти, які працюють в провідних фірмах, що займаються розробкою та практичним впровадженням сучасним систем та програмних засобів штучного інтелекту.

   До розробки елементів ОП залучалися також і роботодавці безпосередньо в процесі працевлаштування випускників. При цьому були враховані інтереси, побажання та пріоритети роботодавців в частині фахових компетентностей ОП, які забезпечують гнучку адаптацію і ефективну роботу в багатьох конкурентних сферах інтелектуальної діяльності, а також спроможність залежно від потреб самостійного оволодіння суміжними професіями при розв’язанні нових задач.

   Важливим елементом  підготовки є те, що студенти, аспіранти та викладачі проходять наукове стажування за програмами академічної мобільності Еразмус+ та приймають участь у спільній роботі, що проводять міжнародні наукові лабораторії, спільних наукових проєктах (лабораторії Loria, Inria Lab, проєкти NATO, Erasmus+ KA2 “Development of a Network Infrastructure for Youth Innovation Entrepreneurship Support on Fablab Platforms”).          Ще одна особливість організації навчального процесу на кафедрі в сфері штучного інтелекту – це поєднання навчання з науковою роботою  студентів. 

  З цією метою  в  ІПСА з 1999 по 2017 рр. було проведено19 конференцій SAIT “System Analysis and Information Technologies”  на яких с туденти виступали з доповідями на секції  Системи штучного інтелекту. Крім того, кафедрою ММСА разом з факультетом інформаційних технологій КДУ ім. Т. Шевченка започатковано і з 2011р. проводяться Міжнародні конференції «Обчислювальний інтелект», в яких приймають активну участь студенти, аспіранти та  викладачі кафедри. Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт